Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden via onze webwinkel. Door het plaatsen van een order verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 7 – Annuleren en/of aanpassen van de bestelling

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Conformiteit en klachten

Artikel 14- Productgarantie

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

3. Dag: kalenderdag.

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vestiging:

Keller Keukens B.V.

Drebbelstraat 7, 4622 RC te Bergen op Zoom

 

Contactinformatie:

0165-594 460 (Bereikbaar maandag - vrijdag, 08.00 - 16.30 uur).

Emailadres: webwinkel@kellerkeukens.nl

KvK-nummer: 20026770

Btw-identificatienummer: NL8230.13.868.B.03

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webshop van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder aanvullende voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. In verband met elektronische betaling door de consument, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling op onze webshop of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie per email toesturen of online beschikbaar stellen op haar website:

a. het telefoonnummer van de vestiging van de ondernemer waar de consument met vragen terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Algemene verordening gegevensbescherming

De ondernemer deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 7 – Annuleren en/of aanpassen van de bestelling

U heeft de mogelijkheid om een bestelling aan te passen of te annuleren tot het moment dat deze door ons in bestelling is genomen.

1. Nadat de bestelling geplaatst is ontvangt u direct van ons een orderbevestiging. Uw bestelling wordt door ons in behandeling genomen en de bestelling wordt verwerkt. Dit gebeurt binnen 48 uur nadat u de orderbevestiging heeft ontvangen, met uitzondering van bestellingen die op vrijdag of in het weekend geplaatst zijn. Zodra wij de order in bestelling hebben genomen ontvangt u een bestelbevestiging. Het annuleren of aanpassen van de order is vanaf dit moment niet meer mogelijk.

2. Wanneer u de bestelling wenst aan te passen of te annuleren dient u ons hier altijd tijdig (zie lid 1.) en schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van bestelproducten (speciaal voor u besteld) of maatwerkproducten (speciaal voor u gemaakt). De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u aan de volgende voorwaarden voldaan te hebben:

• Schriftelijke annulering binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier en deze per email of per post verzenden.

• U ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst van uw annulering van ons.

• U dient het product compleet, goed en degelijk in originele verpakking terug te sturen.

• U dient zelf de kosten te betalen voor het terugsturen van het product.

• Het adres voor het terugsturen ontvangt u schriftelijk van ons. Ivm meerdere magazijnen en om meerkosten te voorkomen geven wij u het juiste retouradres door.

• U dient het product terug te sturen in de staat waarin u het ontvangen heeft. Komt het product zichtbaar gebruikt of beschadigd retour, dan zullen eventuele kosten of waardevermindering worden verrekend met een eventuele creditering van uw aankoopbedrag.

• Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking te retourneren.

• Wanneer het product niet meer compleet of heel is, kan het product niet geretourneerd worden.

• Op aankopen die speciaal voor u gemaakt zijn en op bestelproducten, is deze wet niet van toepassing (dit betreft alle keukenmeubelen, apparatuur en werkbladen).

• U kunt uw aangekochte artikel binnen 14 dagen retour sturen. Zodra u buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt, dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze klantenservice op.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument ontvangen heeft, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening gebracht zijn voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat het product is ontvangen door de ondernemer.

3. Leveringskosten voor het product worden enkel vergoed indien een volledige bestelling retour wordt gezonden.

4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Betaling

1. De verschuldigde bedragen dienen door de consument te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst.

2. Pas na ontvangst van de betaling door de consument, zal de ondernemer over gaan tot levering van de door de consument bestelde producten en/of diensten.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 72 uur In bestelling nemen. De klant ontvangt een bevestiging per email van het in bestelling nemen van de order. Vanaf dit moment kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden en kan de order niet meer geannuleerd worden.

4. De order wordt na het in bestelling nemen geleverd volgens de onderstaande termijnen:

a. Kleine leveringen die per post verstuurd worden: Binnen twee weken na bestelling.

b. Keukenmeubelen welke voor u geproduceerd worden en/of apparatuur die wij voor u bestellen: Binnen vijf weken na bestelling.

5. U ontvangt van ons vijf dagen voor levering van keukenmeubelen en/of werkbladen en/of apparatuur een bevestiging van de datum en het tijdspad waarbinnen de levering geleverd wordt.

6. Voor leveringen die via de Post verstuurd worden kunnen wij vooraf geen exacte leveringsdatum verstrekken.

7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. De ondernemer levert geen bestellingen af buiten Nederland of op de Waddeneilanden.

11. De producten van de webshop worden standaard bij de (eerste) voordeur, op de begane grond afgeleverd. Dit betekent dat u zelf in eventueel verticaal transport moet voorzien.

Artikel 13- Conformiteit en klachten

Dit artikel heeft betrekking op de door de ondernemer op te leveren roerende zaken.

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De consument is verplicht om de door de ondernemer afgeleverde zaak na aflevering te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken, en gebreken op de vrachtbrief te noteren. Voorts dient de consument de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht werkdagen na aflevering, de gebreken schriftelijk op het in artikel 2 genoemde e-mailadres, nauwkeurig omschreven, mede te delen.

3. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft de ondernemer niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien de ondernemer dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en de ondernemer in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft de ondernemer het recht om dit een en ander aan de consument tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

Artikel 14- Productgarantie

1. De garanties gaan in op het moment dat wij de artikelen bij u geleverd hebben.

2. Als je niet tevreden bent over één van onze producten, omdat het product niet over de eigenschappen beschikt die je daarvan mag verwachten bij het beoogde gebruik daarvan, dan kan je onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling:
a. je moet de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs voor het product aan ons kunnen laten zien.
b. je brengt ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na ontdekking van jouw klacht op de hoogte van de klacht met een duidelijke omschrijving daarvan.
c. De klacht is niet het gevolg van onjuiste montage of gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen, hebt omgestoten, hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, niet goed hebt onderhouden of hebt laten repareren door een derde.
d. De klacht is niet het gevolg van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp, verkleuring door zonlicht of blootstelling aan vloeistoffen.
e. De reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage of normaal verbruik.
f. De artikelen dienen in het land van aankoop te zijn gemonteerd.

3. Op alle artikelen uit het Keller assortiment (keukenmeubelen) kunt u, als u een gegronde klacht heeft, rekenen op 10 jaar garantie op het product.

4. Productgarantie werkbladen, apparatuur en accessoires

Voor deze producten geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. In overeenstemming met de garantiebepalingen van onze toeleveranciers kunt u aanspraak maken op een langere garantietermijn. Dit kunt u nakijken op de website van de fabrikant. U dient het product bij ons te hebben gekocht en het product moet op uw factuur vermeld staan.

5. De productgarantie is overdraagbaar indien u gaat verhuizen.

6. Indien er sprake is van garantie op een artikel dat op dat moment niet meer leverbaar is, zullen wij een passend alternatief aanbieden.

7. Wanneer u aanspraak wilt maken op de verlengde garantie (bij de aankoop van meerdere apparaten van hetzelfde merk), dan dient u deze apparaten binnen drie maanden na aanschaf zelf te registreren op de website van de fabrikant van uw apparatuur. Per fabrikant kunnen de voorwaarden afwijken.

8. Op welke wijze kunt u een beroep doen op de garantie?

U kunt een beroep doen op de productgarantie door deze telefonisch of schriftelijk bij ons te melden. De contactinformatie vindt u onder Artikel 2.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, onderzoeken wij het product en bepalen wij of het probleem onder onze garantie valt. Het is mogelijk dat wij jouw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantie valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet kan kunnen wij proberen om het product te vervangen door een ander product. De kosten voor een reparatie of vervanging betalen wij.

Mochten wij het product niet kunnen repareren of vervangen, dan mag je de koop geheel of gedeeltelijk ontbinden als dit redelijk is in verhouding tot de klacht. Dit betekent dat je het product geheel of gedeeltelijk retourneert en je het proportionele deel van het aankoopbedrag terugkrijgt.

Indien het product niet langer in ons assortiment is opgenomen, zullen wij een passend alternatief bieden in overleg.

Artikel 15 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer door middel van een email op het in artikel 2 genoemde e-mailadres.

1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bergen op Zoom, 21 maart 2021